Sklep internetowy Grupy ENERGA, największego dostawcy zielonej energii w Polsce! zobacz też: www.energa.pl

Regulamin e-Sklepu z dnia 08.09.2014 r.

 

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-Sklepem, a osobą składającą zamówienie, zwaną w dalszej części Klientem.
 2. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 3. Właścicielem e-Sklepu jest firma ENERGA – OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (80- 309 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280916, NIP 957-096-83-70, REGON: 220418835, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 371 351 982,00 zł. Adres e-mail e-Sklepu: info@sklep.energa.pl.
 4. Zawartość witryny internetowej e-Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 5. Administratorem baz danych osobowych Klienta jest ENERGA - OBRÓT S.A., z siedzibą w Gdańsku 80-309, przy Al. Grunwaldzkiej 472 NIP: 957-096-83-70, Regon 220418835. kapitał zakładowy wpłacony w całości 371 351 982,00 zł
 6. Przedmiotem transakcji – umowy sprzedaży – prowadzonej przez strony, są produkty przedstawione na stronie www.sklep.energa.pl w chwili składania zamówienia.
 7. Produkty prezentowane na stronie internetowej są fabrycznie nowe.
 8. Ceny towarów w e-Sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 9. Do korzystania z usług e-Sklepu konieczne jest połączenie z siecią Internet i posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
 10. Klientowi korzystającemu z usług e-Sklepu nie wolno używać treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym. Nie wolno nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych e-Sklepu.
 11. e-Sklep zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług może być utrudniony lub niemożliwy, za co e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów.
 12. e-Sklep informuje, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z niego może wiązać się z ryzykiem.

 

Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. Zamówienia w e-Sklepie można składać poprzez witrynę www, wypełniając formularz znajdujący się na stronie www.sklep.energa.pl (24 godziny na dobę). W celu wejścia na stronę sklepu konieczne jest zalogowanie się na konto użytkownika lub założenie konta w przypadku nowych użytkowników.
 2. W celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail i utworzyć hasło, a następnie potwierdzić założenie konta poprzez przejście udostępnione w linku aktywacyjnym przekazanym drogą e-mailową, potwierdzając tym samym założenie konta.
 3. W trakcie procesu rejestracji, wymaganym jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez ENERGA – OBRÓT S.A. oraz podmioty kooperujące z ENERGA – OBRÓT S.A. danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Możliwość korzystania przez Klienta z pełnej oferty e-Sklepu jest uzależniona od wyrażenia przez Klienta w procesie rejestracji zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od ENERGA – OBRÓT S.A. oraz podmioty kooperujące z ENERGA – OBRÓT S.A. zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie bieżących informacji o nowościach i ofertach specjalnych za pośrednictwem biuletynu e-Sklepu.
 5. Klient ma prawo:
 • Dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany. Wglądu i poprawiania podanych danych.
 • Złożyć oświadczenie w przedmiocie wniosku o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie pisemnej.
 • Złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wniosku o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową – e-mail: info@sklep.energa.pl lub telefonicznie – nr tel. + 48  22 463 92 60 w godz. 8.00-18.00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przypisanego mu loginu i hasła dostępowego, których ujawnienie osobom trzecim następuje na wyłączne ryzyko Klienta.
 2. Zamówienie może złożyć Klient określony w punkcie 2. Regulaminu. Aby dokonać zamówienia należy prawidłowo wypełnić Formularz Zamówienia. Formularze wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie nie będą rozpatrywane. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
 3. Szczegółowe warunki dotyczące aktualnej oferty promocyjnej towarów dostępnych w e-Sklepie w związku z uczestnictwem Klienta w odrębnych akcjach promocyjnych, będą zawarte w ofercie / w regulaminie danej oferty / akcji promocyjnej.
 4. Klient posiadający adres e-mail będzie powiadamiany o statusie złożonego zamówienia drogą elektroniczną. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin nie będą realizowane.
 5. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym, wypełnianym przy pierwszym logowaniu.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wyrażenie zgody na wystawienie przez e-Sklep faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia mailowo przez e-Sklep, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy e-Sklepem a Klientem. Potwierdzonego zamówienia nie można anulować.
 8. Klient otrzymuje informację o ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy.

 

Formy płatności

 1. e-Sklep akceptuje płatności:
 • za pobraniem - płatność dokonywana jest u kuriera. Wartość zamówienia ograniczona jest do kwoty 5.000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) - oznacza to, że e-Sklep nie realizuje zamówień płatnych za pobraniem przekraczających 5.000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • przelewem bankowym za pomocą bramki płatności, której operatorem jest Blue Media sp. z o.o.. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego link do serwisu Bluemedia.pl. Płatność ma charakter definitywny, co oznacza, że stanowi płatność z góry. Szczegółowy Regulamin dokonywania płatności dostępny będzie każdorazowo na bramce płatności udostępnionej przez Blue Media Sp. z o.o. przed dokonaniem transakcji.

 

Dostawa towaru

 1. Zamówiony towar będzie wysłany pod wskazany w zamówieniu adres w terminie:
 • Do 48 godzin, przy potwierdzeniu złożenia zamówienia w dni robocze od poniedziałku do czwartku do godziny 12 tej, 
 • Do 72 godzin, przy potwierdzeniu złożenia zamówienia w okresie od czwartku po godzinie 12 tej do poniedziałku do godziny 12 tej.
 1. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia z powodu podania błędnego adresu przez Klienta.
 2. Dostawy produktów realizowane są tylko na terenie Polski.
 3. Koszt dostawy podany jest na witrynie internetowej www.sklep.energa.pl
 4. Ostateczny koszt przesyłki będzie podawany przez e-Sklep indywidualnie każdemu Klientowi podczas potwierdzania zamówienia.
 5. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania Klient przejmuje wszelkie ryzyko związane z posiadaniem, użytkowaniem lub utratą przesyłki oraz zamówionego towaru.
 6. Do każdej przesyłki e-Sklep dołącza potwierdzenie zakupu w postaci faktury VAT. W przypadku, gdy Klient jest podatnikiem podatku VAT, należy podać nazwę firmy, NIP oraz dokładny adres przedsiębiorcy.
 7. e-Sklep nie umożliwia odbioru osobistego towaru w miejscu sprzedaży.

 

Reklamacje, odstąpienie od umowy

 1. Odbierając zamówiony towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia i spisać protokół szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie e-Sklepu oraz przesłania na adres e-Sklepu (pocztowy lub e-mailowy) kopii protokołu szkody.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych i kupionych towarów należy składać w formie pisemnej, przesyłając je na adres e-mail: reklamacje@sklep.energa.pl.pl lub listownie na adres Cursor S.A. ul.Równoległa 4a, 02-822 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta, adres do doręczeń, adres e-mail (jeśli Klient go posiada) oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację.
 3. Odpowiedź e-Sklepu na reklamację będzie udzielana w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Klienta. Reklamacje nieprawidłowe nie będą rozpatrywane.
 4. Klient może w terminie 14 dni od dostarczenia przesyłki odstąpić od umowy, odsyłając niezwłocznie zakupiony towar. Aby odstąpić od umowy należy we wskazanym terminie, w formie pisemnej, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Wzór odstąpienia od umowy dołączany jest do przesyłki bądź znajduje się na ogólnodostępnej stronie internetowej e-Sklepu. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu na adres Cursor S.A., Magazyn Centralny ul. Łubińska 10 hala B  05-532 Baniocha.
 5. Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu.  Zwrot towaru dokonywany jest na koszt Klienta. Należność za zwrócony towar będzie wpłacana na konto podane przez Klienta.

 

 Postanowienia końcowe

 1. ENERGA – OBRÓT SA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn: O dokonanej zmianie Regulaminu ENERGA – OBRÓT poinformuje Klienta na stronie internetowej e-Sklepu.
 • wprowadzenia przez ENERGA – OBRÓT SA nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub ich modyfikacji;
 • wprowadzenia przez ENERGA – OBRÓT nowych produktów lub usług, modyfikacji lub rezygnacji ENERGA – OBRÓT SA z oferowania produktów lub usług;
 • wprowadzenia nowego systemu informatycznego, przy pomocy którego ENERGA – OBRÓT wykonuje czynności objęte Regulaminem, lub jego modyfikacji;
 • zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez ENERGA – OBRÓT czynności objętych Regulaminem;
 • zmiany wysokości opłat za doręczanie przesyłek;
 • wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany przepisów obowiązujących;
 • zmiany warunków prowadzenia przez ENERGA – OBRÓT działalności gospodarczej.
 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej e-Sklepu w części Regulamin
 2. Zmiany nie dotyczą już potwierdzonych zamówień.
 3. Warunkiem dalszego korzystania z e-Sklepu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.09. .2014 r. i obowiązuje do czasu opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej e-Sklepu.